poly-warning

Biverkningar

Vanliga biverkningar vid användning av Colrefuz är magproblem i form av diarré, kräkningar, illamående och magsmärtor. För mer information om interaktioner, biverkningar, varningar och försiktighet se Fass.se.

Varningar och försiktighet

Kolkicin kan orsaka allvarlig benmärgsdepression (agranulocytos, aplastisk anemi, trombocytopeni). Förändringar i blodvärden kan ske gradvis eller väldigt plötsligt. Framförallt aplastisk anemi har en hög dödlighet. Regelbundna kontroller av blodbilden är väsentligt.

Om patienten påvisar tecken eller symtom som kan indicera bloddyskrasi, så som feber, stomitit, halsont, förlängd blödning, blåmärken eller hudbesvär ska behandling med kolkicin omedelbart avbrytas och en komplett hematologisk undersökning genomföras omgående.

Rapportera biverkningar »

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling