poly-flower

Behandlingsguider vid akut gikt och profylaktisk behandling

Behandling av akut giktsmärta

Behandling inleds med en startdos på 1 mg (2 tabletter á 500 mikrogram) följt av en tablett á 500 mikrogram en timme senare. Därefter ska inget ytterligare Colrefuz ges de närmaste 12 timmarna. Om smärtan kvarstår kan en tablett á 500 mikrogram ges var 8:e timme tills den akuta attacken upphört. En ny kur ska inte påbörjas förrän tidigast efter 3 dagar. Totaldosen 6 mg (12 tabletter) ska inte överstigas under en kur.

Dosering av Colrefuz vid akuta giktanfall

Tidigt recidiv

Tidigt recidiv av akuta giktsymtom beror ofta på för kortvarig behandling av den akuta attacken3. Om tidigt recidiv inträffar kan behandlingen med Colrefuz återinsättas dock får en behandlingskur inte överstiga 12 tabletter och en ny kur får inte upprepas förrän efter 3 dagars terapiuppehåll.

”Pill in the pocket”

Den akuta behandlingen med Colrefuz bör inledas så fort som möjligt och helst inom 24 timmar för optimal effekt. Är patienten sedan tidigare insatt på Colrefuz och är väl förtrogen med doseringen kan patienten rekommenderas att bära med sig en start- och uppföljningsdos om patienten skulle drabbas av ett nytt giktanfall t ex under en semesterresa.

Snabbfakta om Colrefuz

Snabbfakta om
Colrefuz

Behandlingsguide vid akut giktattack

Behandlingsguide
vid akut giktattack

Behandlingsguide vid profylaktisk behandling

Behandlingsguide
vid profylaktisk
behandling

Hjälpmedel för diagnostik och behandling

Hjälpmedel för
diagnostik och
behandling